A szakképzésről

Általános bevezetés

A szakképzési rendszer törvényi feladata a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. Ezen rendszeren belül a szakképzés és a felsőoktatás az oktatási rendszer egymásra épülő, szerves részei. A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges szakmára felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzést jelent. Az állam a szakképzésben való részvétel keretében legfeljebb kettő szakma megszerzését ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. A szakképzési feladat ellátása a szakképző intézmény és a duális képzőhely (pl. egészségügyi intézmények, szociális ágazathoz tartozó intézmények) közötti szakmai együttműködés során valósul meg. A gyakorlati foglalkozások egy része tehát a kórházakban, rendelőintézetekben, szociális intézményekben valósul meg a területi szakoktatók, gyakorlatvezetők irányításával, másik része a speciálisan felszerelt demonstrációs termekben.

A szakképzés dokumentumai

Szakmajegyzék

A Szakmajegyzék korábbi Országos Képzési Jegyzékben (OKJ-ban) közzétett szakképesítések helyébe lépő olyan szakmákat, szakmairányokat tartalmazza, melyek kizárólag szakképző intézményben oktathatók. Az egyes szakképesítések ágazati besorolását, a szakma megnevezését, a hozzá kapcsolódó szakmairányt valamint a szakmai oktatás időtartamát foglalja magába.

Programtanterv

A szakképző intézményben az oktató munka a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program alapján folyik. A programtantervben található az adott szakma tanulási területei, tantárgyai, témakörei és az óraszám felosztás, mely irányadó a képzések szervezésénél. Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban (klasszikusan az esti munkarendű képzésben) az óraszám, a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának felére csökkenthető. A programtantervek itt érhetők el.

A képzési és kimeneti követelmények

A képzési és kimeneti követelmények (KKK) az ellenőrzési, a mérési és az értékelési rendszer kialakítását és működését biztosítják, a szakképzésben kötelezően alkalmazandó. A képzési és kimeneti követelményekben vannak meghatározva a tanulmányok alatti vizsgák és a szakmai vizsgák szabályai.

Képzéseink

Egészségügyi ágazat

Az egészségügyi ágazati képzések az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás, gondozás, az asszisztencia, a diagnosztikai és terápiás területeken végzik hivatásukat. Az egészségügyi szakképzés során az egészségügyi ellátás széles spektrumával ismerkedhetnek meg mind az ápolás, az asszisztencia, a gondozás, a rehabilitáció területein. A képzések elméleti és gyakorlati foglalkozásból állnak. A képzésben résztvevők a magas szintű ismereteket egyrészt iskolai demonstrációs körülmények között, másrészt a szakmai gyakorlatok során - a duális képzés keretében - a kórházakban, rendelőintézetekben a készségek kialakításával sajátítják el.

Kiemelkedő lehetőség az új struktúrában az okleveles technikus képzés. Ilyen például az Általános ápoló képzés. Ennek során a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem (is) koordinálja. Így lehetővé válik a későbbiekben a szakképző iskolai középfokú tanulmányok beszámítása a felsőoktatási tanulmányokba, ezzel akár rövidül a felsőoktatási képzési idő. Az egészségügyi technikumi képzés 10 szakképesítési területen 23 szakmairányban kínál lehetőséget az egészségügyi szakképzettség megszerzésére. A 13. évfolyamon a képzés valamennyi szakma területén azonos tartalommal zajlik.

Az egészségügyi ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, így az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál.

Szociális ágazat

A szociális ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – ide tartozik a bölcsődei ellátás is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása után lehetővé teszi a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének szakszerű támogatását. A képzést követően, mint szakember a segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és közösségek szakszerű ellátásában is képes lesz közreműködni.

A képzés során megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, gyermekek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. A szakmai gyakorlat során széles körű betekintést nyernek a szociális ellátó intézmények működésébe, valamint megismerik az ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális elemeit.

Vizsgák rendszere

Az első fél év tanulmányai elsajátítása után ágazati alapvizsgát, majd a következő félév végén tanúsító vizsgát tesznek a képzésben részt vevők. A képzés végén a szakmai vizsgára való felkészülést, a vizsga feltételeként leadandó portfólió elkészítését mentorok segítik, irányítják. A szakmai vizsgát az iskola, mint vizsgaközpont szervezi, így saját oktatókkal vizsgázhatnak a képzésben részt vevők.

A szakmai oktatás megszervezése

Az oktatás során felnőttképzési szerződést köt a képzésben részt vevő és a képzést szervező – az iskola, így felnőttképzési jogviszony jön létre.

A szakmai oktatás a tanév és a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megszervezhető, az év bármelyik hónapjában indítható. Az elméleti órák helyszíne az iskola, hétköznap délután 15:00 órától, vagy szombatonként reggel 9:00 órától. A tanórákat jól felkészült, magasan kvalifikált oktatók, óraadó tanárok, egészségügyi szakemberek tartják, akik munkájukat hivatástudatból, nagy odaadással, kimagasló eredményességgel végzik. A gyakorlati skillek elsajátítása érdekében a demonstrációs órákat jól felszerelt demonstrációs termeinkben tartjuk, ahol lehetőség van az eszközök, beavatkozások szimulációs körülmények közötti kipróbálására.

MaYoR - 2002-2022 © GPL 4856